Bezwarenplatform voor gemeenten

Het bezwarenplatform is een online ondersteuningstool die burgers en betrokken hulpverleners informatie geeft en helpt wanneer zij overwegen bezwaar te maken tegen een gemeentelijk besluit.

Het platform in het kort

De bezwaarprocedure is de meest gebruikte procedure om geschillen met de overheid te beslechten. Uit de praktijk blijkt, dat als de burger het niet eens is met een besluit, hij vaak niet goed weet hoe te reageren: hij heeft dan het gevoel voor een ontoegankelijk systeem te staan. Daarom wil de overheid het voor de burger makkelijker maken om erachter te komen wat hij in zo’n situatie kan doen.

Het digitale platform bestaat uit twee onderdelen: een diagnosetool en een bezwarenportal. De diagnosetool is het onderdeel waarin een burger anoniem met vragen over het door hem ontvangen besluit terecht kan. Via een beslisboom wordt de burger gewezen op de in zijn geval beste opties. Als de burger beslist dat hij bezwaar wil maken, wordt hij  stap voor stap door de bezwaarprocedure geleid. Daarin wordt hij voorzien van uitleg, tips en alternatieve mogelijkheden waar mogelijk. De behandelaar (op)gevolgd door de behandelaar en de burger. Ook wordt er daarbij extra aandacht besteed aan de minder digitale burger.

Stand van zaken van het project

Begin 2022 is een proof of concept van het bezwarenplatform opgeleverd. De proof of concept had als doel zichtbaar te maken hoe het platform:

  • de burger ondersteunt bij het vinden van de beste weg om te reageren op een besluit waarmee hij niet tevreden is;
  • de burger ondersteunt bij het indienen van een bezwaarschrift indien hij daarvoor kiest;
  • de gemeente ondersteunt bij het behandelen van het bezwaar;
  • de bezwaarprocedure digitaal vorm geeft, inclusief de vorming van een digitaal dossier waartoe ook de burger toegang heeft;
  • de gemeente informatie oplevert voor het verbeteren van de behandeling van 
  • bezwaren en van het primaire proces. 

Bij de ontwikkeling van de proof of concept is een klankbordgroep betrokken geweest met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Purmerend, gemeente Amsterdam, Raad voor Rechtsbijstand, VNG, Divosa, het Juridisch Loket, de Orde van Advocaten en de wetenschap.

Op dit moment wordt de volgende fase voorbereid, die zal leiden tot het ontwikkelen van een eerste versie van het platform. Met die eerste versie zal een experiment worden gedaan in twee gemeenten.

Samenwerkingen

De opdrachtgevers van dit project zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het proof of concept werd in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Purmerend ontwikkeld. Binnenkort start de volgende fase van het project: het voorbereiden van een experiment met onder andere de gemeente Leiden. 

Scroll naar boven