Een wegwijs door overheidsregels voor ouderen

Justice42 heeft de VAR Vereniging voor Bestuursrecht ondersteund bij het concretiseren van de opzet voor een Digitale Helpdesk Ouderen.

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd leidt tot grote veranderingen in het inkomen en de rechten en plichten van ouderen. Uit het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ (2022/111) van de Nationale ombudsman blijkt echter dat veel ouderen die in behoeftige omstandigheden verkeren, geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen van de overheid, terwijl deze juist zijn opgezet om deze ouderen te ondersteunen. De Nationale ombudsman constateert dat hieraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Soms zijn de ouderen niet op de hoogte van deze inkomensvoorzieningen, in andere gevallen hebben zij niet het ‘doenvermogen’ om die aan te vragen. Deze problematiek kan deels worden ondervangen door financieel kwetsbare ouderen van betere informatie te voorzien en naar de goede hulpverlening door te verwijzen. Met de Digitale Helpdesk Ouderen zet de VAR hiertoe een eerste stap.  

Stand van zaken

Het plan van aanpak is goed ontvangen door een brede klankbordgroep met deelnemers van de Nationale ombudsman, VAR Vereniging voor Bestuursrecht, SVB, VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenwerkingen

In samenwerking met de VAR Vereniging voor Bestuursrecht en de Nationale ombudsman. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een startsubsidie toegekend voor dit project.  

Scroll naar boven